Bài thơ Hóa Trị - Dễ ghi nhớ hóa trị các nguyên tố hóa học.

Bài thơ Hóa Trị


Kali. Iot, Hidro
Natri với Bạc, Clo một loài
Là hóa trị I hỡi ai
Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân
Magiê, Kẽm với Thủy Ngân
Oxi, Đồng, Thiết, thêm phần Bari
Cuối cùng thêm chú Canxi
Hóa trị II nhớ có gì khó khăn
Này Nhôm hóa trị III lần
In sâu trí nhớ khi cần có ngay
Cacbon, Silic này đây
Có hóa trị IV không ngày nào quên
Sắt thì lắm lúc hay phiền
II, III lên xuống nhớ liền ngày thôi
Lại gặp Nitơ khó rồi
I, II, III, IV khi thời lên V
Lưu Huỳnh lắm lúc chơi khăm
Xuống II lên IV khi nằm thứ V
Phốt Pho nhắc đến không dư
Có ai hỏi đến thì ừ rằng V
Em ơi, cố gắng học chăm
Bài ca Hóa Trị suốt năm cần dùng.